0
เกมส์

สิ่งที่เครือข่ายทำ


    การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของการบริโภคเกลือเกิน โดยผ่านการเผยแพร่คววามรู้ใ้แก่ประชาชน เช่น การจัด Road Show ตามสถานศึกษาในการให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน การพัฒนาครูต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้โดยเครือข่ายรักหทัยใน 4 ภูมิภาค การเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนโดยผ่านทางหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เผยแพร่ผ่านสื่อ เช่น ทีวี เคเบิลทีวี วิทยุ และสื่อสังคมออนไลน์ และจัดให้มีการรณรงค์ให้มี “สัปดาห์วันไตโลก”

    การพัฒนาข้อมูลด้านการบริโภคเกลือโดยวางแผนการจัดเก็บข้อมูลการบริโภคเกลือในประชาชนเพื่อเป็นฐานข้อมูลพื้นฐานของประเทศ ในการสำรวจสุขภาพประชากรไทย

    การวัดปริมาณโซเดียมในปัสสาวะโดยจจัดให้มีเป้าหมายในการลดเกลือในปัสสาวะลงปีละ 3% และลดลง 15% ในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อสามารถไปให้ถึงตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับโลกของ WHO ที่จะลดการบริโภคเกลือลง 30% ในอีก 12 ปี ข้างหน้า

    การรณรงค์ให้ประชาชนลดการบริโภคเกลือให้ได้อย่างจริงจัง โดยถ้าผู้บริโภคนิยมอาหารที่เค็มน้อยลง ภาคอุสาหกรรมและร้านอาหารต่างๆ ก็จะปรับตัวตาม ซึ่งต่ิงวางแผนการรณรงค์ในระยะยาว

    การผลักดันนโยบายทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าอาหารที่เค็มรวมทั้งลดภาษีสำหรับอาหารลดโซเดียม

    การขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และการพัฒนา Role Model โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานบริการสาธารณสุขให้มีการจัดอาหารที่ลดเค็ม

    การขยายการรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ
copyright© 2024 www.lowsaltthai.com All rights reserved.