LESS SALT เครือข่ายลดบริโภคเค็ม, ลดเค็ม, ลดโรค

0
เกมส์

การบริโภคโซเดียม ปริมาณมาก ในการปรุงรสชาติอาหารให้มีรสเค็ม เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ปัจจุบันคนไทยมีพฤติกรรมการบริโภโซเดียม สูง 2-3 เท่า ของปริมาณที่ร่างกายต้องการ ซึ่งการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง มีผลเสียทำให้ความดันโลหิตสูง เพิ่ม การรั่วของโปรตีนในปัสสาวะ และยังมีผลเสียต่อไตโดยตรง นอกจากนี้ยังทำให้หัวใจทำงานหนัก ก่อให้เกิดภาวะหัวใจวาย และความดันโลหิตสูงยังส่งผลให้ความดันในสมองเพิ่มขึ้น มีโอกาสเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
 

ความเป็นมา

บทบาทขององค์การอนามัยโลกต่อการดำเนิน การเพื่อลดการบริโภคโซเดียมในประชากร องค์การอนามัยโลกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ดังกล่าวและประกาศให้การดำเนินการเพื่อลดการ บริโภคโซเดียมในประชากรเป็นภารกิจหนึ่งในสาม อันดับแรกและคุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อลดความ ชุกของโรคเรื้อรัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่เครือข่ายทำ

การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของ การบริโภคเกลือเกิน โดยผ่านการเผยแพร่ความ รู้ให้แก่ประชาชน เช่น การจัด Road Show ตามสถานศึกษาในการให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน การพัฒนาครูต้นแบบในการ เผยแพร่ความรู้โดยเครือข่ายรักหทัยใน 4 ภูมิภาค

รายละเอียดเพิ่มเติม

สื่อ TVC

ให้ประชาชนได้เข้าถึงสาระน่ารู้เกี่ยวกับการบริโภค เกลือ หรือผลเสียในการบริโภคเกลือได้ได้ง่าย และเข้าใจได้มากขึ้น โดยชมผ่านทางสื่อมีเดียต่างๆ ที่ เราได้จัดทำขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนมองภาพตามได้ง่าย และนำไปปฏิบัติตามได้ ส่งผลให้ ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างสุขภาพ ที่ดีมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด 


copyright© 2024 www.lowsaltthai.com All rights reserved.