0
เกมส์

แบบประเมิน-แบบสอบถาม

หัวข้อแบบประเมิน Download
1. แบบประเมินความพึงพอใจ การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพในด้านกา รบริการอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม
2. แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
3. แบบประเมินทัศคติและความพึงพอใจของร้านที่เข้าร่วมโครงการ
4. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค ต่อการบริโภคอาหารสุขภาพลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้
5. แบบคัดกรองพฤติกรรมการบริโภค
copyright© 2024 www.lowsaltthai.com All rights reserved.