0
เกมส์

ความรู้ งานวิจัย

ผลงานวิจัยปี พ.ศ.  2566 - 2567
 
ชื่อโครงการ   โดย Download
1. โครงการวิจัยผลของการบริโภคลดเค็มต่อการทำงานของไต รศ.พญ.ธนันดา ตระการวนิช
 

ผลงานวิจัยปี พ.ศ.  2564 - 2565
 
ชื่อโครงการ   โดย Download
1. โครงการสำรวจปริมาณโซเดียมและโซเดียมคลอไรด์ในผลิตภัณฑ์ประเภทปรุงรส นางสาววาสนา นาราศรี
2. โครงการลดเค็มเลือกได้ (การอบรมเพื่อพัฒนาเมนูอาหารลดโซเดียมแก่ผู้ประกอบการ นายกวิน จงเลิศเจษฎาวงศ์
 

ผลงานวิจัยปี พ.ศ.  2562 - 2563
 
ชื่อโครงการ   โดย Download
1. Estimated dietary sodium intake in Thailand: A nationwide population survey with 24-hour urine collections น.อ.หญิง แพทย์หญิง วรวรรณ ชัยลิมปมนตรีและคณะ
2. โครงการ Food Safety Forum: ลดเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป ปี ที่ 3 FoSTAT
3. โครงการ การส่งเสริมการผลิตปลาร้าที่มีโซเดียมลดลง ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณจันทิมา โพธิ และคณะ
4. Impact of self-monitoring of salt intake by salt meter in hypertensive patients: A randomized controlled trial (SMAL-SALT) นพ.ศิริชัย วิริยะธนากร และคณะ
 

ผลงานวิจัยปี พ.ศ.  2560 - 2561
 
ชื่อโครงการ   โดย Download
1.การผลิตเครื่องตรวจความเค็มในตัวอย่างอาหารและปัสสาวะ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชนทั่วไป ปี 2560 - 2561 ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
2.Food Safety Forum : ลดเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูป นางสาวชิสา วิบูลย์ชาติ
3. การทดสอบความแม่นยำของเครื่องตรวจปริมาณเกลือในตัวอย่างอาหารและปัสสาวะเพื่อประเมินการบริโภคเกลือในคนและการประยุกต์ใช้เพื่อช่วยลดการบริโภคเกลือในประชากร อ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์
4. การศึกษาปริมาณโซเดียมและโซเดียมคลอไรด์ในอาหารบาทวิถี (Street foods)ที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
5. ต้นแบบผลิตภัณฑ์เกลือลดโซเดียม : การใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ อาจารย์ชุษณา เมฆโหรา
6. การพัฒนาคุณภาพปลาร้าและผลิตภัณฑ์ปลาร้าทางเลือกตามภูมิปัญญาท้องถิ่น นางพัศมัย เอกก้านตรง
 
 

ผลงานวิจัยปี พ.ศ.  2558 - 2559
 
ชื่อโครงการ   โดย Download
1.โครงการพัฒนาคู่มือเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเองของกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงด้วยการลดบริโภคเค็ม นางสาวธิดารัตน์ อภิญญา
2. โครงการขับเคลื่อนเพื่อลดการบริโภคโซเดียมของคนไทยผ่านการอ่านฉลาก นายอารยะ โรจนวณิชชากร
3. โครงการ Food Safety Forum: ลดเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป นางสาวชิสา  วิบูลย์ชาติ
4. โครงการการผลิตเครื่องตรวจความเค็มในตัวอย่างอาหารและปัสสาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชนทั่วไป ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
5. การสร้างฐานข้อมูลวัตถุดิบอาหารและเครื่องปรุงรสอาหารท้องถิ่นภาคต่างๆและอาหารที่นิยมทั่วไป (ภาคกลาง) ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง
6. เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการผลิต อาหารลดเค็ม (โซเดียม) ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการในพื้นทีจังหวัดนครปฐม ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
7. โครงการศึกษาควบคุมแบบสุ่มสหสถาบันเปรียบเทียบผลต่อค่าอัตรากรองไตที่ลดลงระหว่างกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับความรู้ในการลดโซเดียมอย่างเข้มข้นร่วมกับการแจ้งปริมาณการบริโภคโซเดียมทันทีกับกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการดูแลมาตราฐานเพียงอย่างเดียวในประชากรไทยที่ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง รศ.พญ.อติพร อิงค์สาธิต
 

ผลงานวิจัยปี พ.ศ. 2557 - 2558
 
ชื่อโครงการ   โดย Download
1. เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็มลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2. โครงการขับเคลื่อนเพื่อลดการบริโภคโซเดียมของคนไทยผ่านการอ่านฉลาก นายอารยะ  โรจนวณิชชากร
3. การประเมินผลมาตรการณ์การรณรงค์ลดการบริโภคเกลือในคนไทย ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
4. การสร้างฐานข้อมูลวัตถุดิบอาหารและเครื่องปรุงรสอาหารท้องถิ่นภาคต่างๆและอาหารที่นิยมทั่วไป (ภาคเหนือและภาคใต้) ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง
5. โครงการการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงสมุนไพรไทยสำหรับการเตรียมอาหารลดโซเดียมโดยใช้เทคนิคด้านกลิ่นรสจากสมุนไพรไทย อาจารย์ชุษณา เมฆโหรา
6. โครงการการผลิตเครื่องตรวจความเค็มในตัวอย่างอาหารและปัสสาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชนทั่วไป ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
 

ผลงานวิจัยปี พ.ศ. 2555 - 2556
 
ชื่อโครงการ   โดย Download
1. โครงการขับเคลื่อนเพื่อลดการบริโภคโซเดียมของคนไทยผ่านการอ่านฉลาก นายอารยะ  โรจนวณิชชากร
2. เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็มลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
3. การสร้างฐานข้อมูลวัตถุดิบอาหารและเครื่องปรุงรสอาหารท้องถิ่นภาคต่างๆและอาหารที่นิยมทั่วไป (ภาคอีสาน) ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง
4. การประเมินผลมาตรการณ์การรณรงค์ลดการบริโภคเกลือในคนไทย ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
copyright© 2024 www.lowsaltthai.com All rights reserved.